Proportioner for tildeling af Idrætsforeningen AIA-TRANBJERG's ærestegn

 

Idrætsforeningen AIA-TRANBJERG kan tildele to ærestegn, en guldnål og en sølvnål.

 

Guldnålen

Er foreningens højeste udmærkelse. Den kan tildeles medlemmer, som gennem et årelangt, fortjenstfuldt og uegennyttigt arbejde har ydet en stor fortjenstfuld indsats for foreningen.

 Indehavere af guldnålen har for livstid ret til gratis adgang med ledsager til alle kampe og stævner, som arrangeres af foreningens afdelinger.

Guldnålenes indehavere får derfor tilstillet partoutkort til alle afdelingernes arrangementer.

Æresmedlemmer i guld kan gratis deltage i alle afdelingerne men skal ikke figurere på medlemstallet.

 Sølvnålen

 Kan tildeles medlemmer, som i en årrække har ydet en uegennyttig, god og stor indsats i en eller flere af foreningens afdelinger eller udvalg.

Indstilling om tildeling af ærestegn kan afgives af ethvert medlem af foreningen. Indstillingen skal tilstilles medlemmets afdelingsbestyrelse.

Afdelingsbestyrelsen videregiver indstillingen til hovedbestyrelsen, som skal have den i hænde senest den 1. januar i det år, ærestegnet skal tildeles.

Hovedbestyrelsen træffer den endelige beslutning om tildeling af ærestegn. Ved stemmelighed er hovedbestyrelsesformandens stemme afgørende.

Indstillingen om tildeling af ærestegn skal indeholde en omhyggelig motivering samt medlemmets navn, alder og foreningsmæssige data. Desuden oplyses, om den pågældende fra anden side har modtaget nogen form for hæderstegn i forbindelse med sit idrætslige arbejde.

Tildeling af æresnåle finder sted i forbindelse med foreningens hovedgeneralforsamling.